Hotline: 0903 411 666   |     Email: [email protected]

Writing for Beginner - Luyện tập cách viết Writing Task 1 dạng Line Graph

Tags:

Line Graph - biểu đồ đường là một trong những dạng biểu đồ thường gặp trong IELTS Writing Task 1. Hôm nay chúng ta cùng luyện tập cách viết biểu đồ này nhé!

Bạn cần xem hết video dưới đây và chuẩn bị bút giấy để ghi chú học hiệu quả nha.

Video bài học 1: 

Structure cấu trúc của một bài viết Task 1 với 4 đoạn, mở đầu, 2 đoạn giữa và kết thúc.  

Step 1: Bắt đầu phân tích

Writing Task 1 line graph 1

The graph shows the percentage of single men in America, Vietnam, China from 2000 to 2020.

Bạn phân tích:

Đối tượng là?

Trục Ox?

Trục Oy?

Step 2: 

Sau đó ta có phân tích và paraphrase:

 

The graph shows the percentage of single men in America, Vietnam, China from 2000 to 2020.

in _____ of ________________________ (Oy)The graph  ___________  /kəmˈperz/ ______________________ (đối tượng) 

over a _________ period, ______________ (start) from 

 

 

Writing Task 1 line graph  2

Introduction:

The given line graph compares ______________________ in terms of _______________________________ over ________________________________

Step 3: 

Writing task 1 line graph 3

  • Hai đường có xu hướng tăng, giảm, hay dao động?

  • Đường nào lớn hơn? 

__________ /ˌəʊvərˈɔːl/, it can (see) that both rates exp_r_enced a __________-ward trend during the period from 1920 to 2000. We can also see that although the two trends were similar in terms of __________ /dɪˈklaɪn/, the birth rate of the USA in most years was __________than that of China. 

Video bài học 2:

Step 1: 

Chúng ta phân tích:

Writing task 1 line graph 4

Body 1: China

+ 1920 – 1935: 

+ 1940 – 1945:

+ 1950:

+ 1955:

+ 1980-2000:

Body 1

China’s birth rate ……………. from around 10 percent in the 1920s to 15 percent in 1935. Then it fell …………….  to around 5 percent in both 1940 and 1945. It ……………. rapidly to a …………….  of 20 percent in 1950. After this it fell …………….  to less than 10 percent in 1955. Finally, it …………….  …………….  to about 2 percent in 1980 and remained at this level until 2000.

 

Step 2: Phân tích để có body 2:

Writing task 1 line graph 4

- Body 2: USA

+ 1920 – 1940:

+ 1945: 

+ 1950:

+ 1960s:

+ 1980 - 2000:

Body 2:

Meanwhile, the US birth rate …………….  at around 12 percent from 1920 to 1940. It ………………. dramatically to under 5 percent in 1945. Next it …………….rapidly to a peak of about 15 percent in 1950. After 1950, it …………….gradually to about 12 percent in the 1960s and around 7 or 8 percent during the last 20 years of this period.

 

The line graph below shows the percentage of tourists to Scotland who visited four different attractions in Edinburgh

Writing task 1 line graph 6

Step 1:

The line graph below shows the percentage of tourists to Scotland who visited four different attractions in Edinburgh.


→The ……………. line graph ……………………. the percentage of ……………. to certain places in Scotland namely Aquarium, Castle, Zoo and Festival from 1980 to 2010.

Step 2: 

Writing task 1 line graph 6

✓ Hai đường có xu hướng tăng, giảm, hay dao động?

 

✓ Đường nào lớn hơn? 

It is clear that while the percentage of tourists visiting Castle and Zoo ……………………. , the opposite was true for Aquarium and Festival over the period shown. It is also …………………….  that Castle was the most popular tourist attraction in Scotland for most of the period.

Step 3:

Body 1: 

In 1980, the percentage of visitors to Castle, which …………………….  at approximately 25%, was 2.5 times …………………….  than that to Zoo. During the period between 1980s and 1990s, the proportion of tourists visiting Castle increased dramatically and …………………….  a peak of 45% in 1995, before …………………….  declining to 30% in 2010. By contrast, before experiencing a rapid rise to 20% in the last year, the percentage of people visiting Zoo …………………….  around 10% from 1980 to 2000.

Body 2: 
In …………………….  of other places, in 1980, while there were 20% visitors to Aquarium, the figure for Festival stood at 30%. The period from 1980 to 1985 …………………….  a rapid rise in visitors to Aquarium to 35% and then the percentage steadily ……………………. to 10% in 2010.  Meanwhile, the …………………….  of tourist who visited Festival fluctuated slightly but in general decreased moderately to 25% at the end of the period.

Các bạn cùng xem hết video và luyện tập nha!

Bài tập

  • Chưa có bài tập nào


BỔ TRỢ KIẾN THỨC

Top
LỊCH KHAI GIẢNG
ĐK THI THỬ IELTS MIỄN PHÍ