Bài viết tổng hợp loạt từ vựng liên quan đến chủ đề Personal Information - một chủ đề rất quen thuộc và đặc biệt quan trọng đối với các bạn học sinh cấp hai. Loạt từ vựng này bao gồm phát âm, các ví dụ liên quan. 

 

Từ vựng

Cách phát âm

Giải nghĩa

first name

/fɜːst neɪm/

tên

given name

/ˈgɪvn neɪm/

Tên lót (đệm) + tên

middle name

/ˈmɪdl neɪm/

tên đệm

middle initial

/ˈmɪdl ɪˈnɪʃəl/

chữ cái đầu của tên đệm

last name

/lɑːst neɪm/

họ

surname

/ˈsɜːneɪm/

họ

family name

/ˈfæmɪli neɪm/

họ

address

/əˈdrɛs/

địa chỉ

city

/ˈsɪti/

thành phố

district

/ˈdɪstrɪkt/

quận/huyện

province

/ˈprɒvɪns/

tỉnh thành

town

/taʊn/

thị trấn

ward

/wɔːd/

phường

street

/striːt/

đường

avenue

/ˈævɪnjuː/

đại lộ

telephone number

/ˈtɛlɪfəʊn ˈnʌmbə

số điện thoại bàn

phone number

/fəʊn ˈnʌmbə/

số điện thoại

mobile phone number

/ˈməʊbaɪl fəʊn ˈnʌmbə/

số điện thoại di động

cellphone

/ˈsɛlˌfəʊn/

số điện thoại di động

sex

/sɛks/

giới tính

gender

/ˈʤɛndə/

giới tính

male

/meɪl/

giới tính nam

female

/ˈfiːmeɪl/

giới tính nữ

date of birth

/deɪt ɒv bɜːθ/

ngày sinh

place of birth

/pleɪs ɒv bɜːθ/

nơi sinh

spell your name

/spɛl jɔː neɪm/

đánh vần tên của bạn

sign your name

/saɪn jɔː neɪm/

kí tên của bạn

print your name

/prɪnt jɔː neɪm/

in tên của bạn

 

Example 1:

an: Excuse me, Hoa.

Hoa: Yes. Lan?

Lan: What’s your telephone number?

Hoa: 8 262 019.

Lan: Thanks. I'll call you soon.

 

Example 2:

Phong: Hello. This is 8 537 471.

Tam: Hello. Is this Phong?

Phong: Yes. Who’s this?

Tam: It’s me, Tam. Will you be free tomorrow evening?

Phong: Yes, I will

Tam: Would you like to see a movie?

Phong: Sure. What time will it start?

Tam: It’ll start at seven o’clock.

   Let’s meet at 6.45.

Phong: Where will we meet?

Tam: We’ll meet in front of the movie theater.

Phong: Great. I’ll see you tomorrow. Don't be late!

 

Hi vọng với những chia sẻ trên đây sẽ giúp các bạn có thêm vốn từ vựng tiếng Anh chủ đề Personal Information để áp dụng bài thi IELTS một cách hiệu quả nhất.! 

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài viết: 

Những từ vựng tiếng Anh chủ đề Communication

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Health and Hygiene