Chủ đế “sports” là dạng bài hay xuất hiện trong phần 1 – Speaking Ielts. Cùng IELTS Fighter chuẩn bị thật tốt phần nói khi gặp topic này nhé.

1. Một số chủ đề tương tự:

Do you like playing sports?

How often do you play sports?

What sports are most popular in your country?

Do you think it is important to play a sport?

What sports would you like to try in the future?

Do you prefer watching or playing sports?

2. Các cụm Nouns hay sử dụng

Team game

Solo sport

Spectator sport

Physical activity

3. Các cụm Verbs thường xuyên sử dụng

Compete

Stay healthy

Challenge

Get fit

Lose weight

Adjectives

Strenuous

Physical

Energizing

Revitalizing

4. Các Idioms hay sử dụng

Have a crack at = have a try at

Get into shape

Sau đây là một số dạng bài nói mẫu, các bạn tham khảo nhé!

Chúc các học vui trên ielts-fighter!!