Suggest là cấu trúc thường gặp trong tiếng Anh đi với V-ing hay đi với mệnh đề...Hãy tìm hiểu chi tiết công thức và ví dụ dưới đây để hiểu nhé.

Suggest mang nghĩa “gợi ý, đề nghị” hoặc “ám chỉ” điều gì đó. Cấu trúc suggest được dùng khi chúng ta muốn đề cập đến một ý tưởng, đề nghị, lời khuyên hoặc hành động để người khác xem xét trong những tình huống cụ thể.

4 cấu trúc với Suggest phổ biến

1. suggest với V-ing

Cấu trúc này được sử dụng khi chúng ta muốn đề xuất một hành động trong tình huống chung chung, nhấn mạnh vào hành động được đề xuất và không nhắc đến hay ám chỉ một người cụ thể thực hiện hành động đó.

S + suggest + V-ing

Ví dụ:

- She suggests eating out today. (Cô ấy đề nghị đi ăn hôm nay.)

- Since it has been raining all week, I suggest cancelling the singing competition. (Vì trời mưa đã cả tuần, tôi đề nghị hủy cuộc thi hát.)

2. suggest với danh từ

Cấu trúc này được sử dụng khi chúng ta muốn đề xuất một ý tưởng cho một ai đó. Đối tượng được nhận lời gợi ý có thể được nhắc đến hoặc không.

S + suggest + N/ N phrase (to sb)

Ví dụ:

- I suggest a tour of the museum to your Japanese friends. (Tôi đề xuất một chuyến tham quan bảo tàng cho những người bạn Nhật Bản của bạn.)

- May I suggest a white wine with this dish, Sir? (Tôi có thể gợi ý một loại rượu vang trắng với món ăn này không, thưa ông?)

3. suggest với mệnh đề

Cấu trúc này được sử dụng khi chúng ta muốn gợi ý hay khuyên nhủ thẳng thắn với một hoặc nhiều đối tượng cụ thể. Động từ trong mệnh đề sau suggest luôn được sử dụng dưới dạng nguyên thể không “to”.

S1 + suggest (that) + S2 + V-inf

Ví dụ:

- The doctor suggested that Anna eat less junk food and do more exercise. (Bác sĩ khuyên rằng Anna ăn ít đồ ăn vặt và tập thể dục nhiều hơn.)

- At this moment, I suggest we take a short break. (Vào lúc này, tôi đề nghị chúng ta nên nghỉ ngơi một chút.)

4. suggest với từ để hỏi

Cấu trúc này được sử dụng khi muốn câu mang hàm nghĩa gợi ý hành động nên được ai thực hiện, thực hiện như thế nào, ở đâu…

S1 + suggest + wh-question word + S2 + V

Ví dụ:

- These pieces of information link up to suggest who the thief was. (Những phần thông tin này liên kết với nhau để gợi ý ai là kẻ trộm.)

- Could you suggest where I should buy furniture? (Bạn có thể gợi ý nơi tôi nên mua đồ nội thất không?)

BÀI TẬP VẬN DỤNG

Chọn đáp án phù hợp nhất để hoàn thành các câu sau.

1. I suggest that we ………………… a break and go for a walk.

A. take

B. took

C. taking

2. My friend suggested ………………… some milk with bread for breakfast.

A. Ø

B. have

C. to have

3. Could you suggest what I ………………… to the company’s year-end party?

A. wear

B. to wear

C. should wear

4. My husband suggested ………………… an umbrella in case it rains.

A. bring

B. bringing

C. to bring

5. Her doctor suggests that she ………………… her working hours and ………………… more exercises.

A. reduce; take

B. reduces; takes

C. reducing; taking

-> Đáp án: A - A - C - B - A.

Trên đây là kiến thức cau truc suggest quan trọng, các bạn nhớ kỹ để sử dụng chuẩn hơn nhé.

Tham khảo thêm:

Cấu trúc either và neither trong tiếng Anh

Cấu trúc Because, Because of và cách dùng trong tiếng Anh