Short Answer là dạng bài yêu cầu điền đáp án chính xác cho các câu hỏi. Dạng này không thường xuyên xuất hiện trong bài thi IELTS Listening.  

I. SHORT ANSWER LÀ GÌ? 

Dạng bài Short Answer yêu cầu điền đáp án chính xác cho các câu hỏi How/When/Where/What/Which/ Why. Vì vậy bạn cần nắm rõ số lượng từ và số từ cần điền theo yêu cầu của đề bài.  

Question 5-8 

Answer the questions below

Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer

5. How many children in the UK now live in simple parent families? _______________

6. According to some psychologists, who are responsible for the rise in single parenting? _______________

7. What have the largest group of lone parents never done? _______________

8. Where are single parent families more likely to leave? _______________

II. CHIẾN LƯỢC LÀM BÀI SHORT ANSWER

Step 1: Đọc kỹ câu hỏi và xác định câu hỏi về gì?

6.1 Nối từ để hỏi với câu trả lời tương ứng 

1. Where? 

2. Who?

3. When? 

4. Why?

5. What?

6. How? 

7. Which? 

8. How many? 

  a reason 

  a place 

  a number 

  a thing

  a method/way

  a person 

  a thing 

  a time

Step 2: Gạch chân keyword, dự đoán trước câu trả lời

6.2 Chọn câu trả lời a-j phù hợp với các câu hỏi 1-4

a  people usually get married in their 30s.

b  the average family has five members.

c  sociologists

d  legal changes

e  in their 30s

f  sociologists believe families are the keys to the functioning of wider society

g  5

h  because that was a change in the law

i  because the legal changes

j  five

1. On average, when do people get married? __________

2. What is the wont key reason given for the increase in divorce numbers? __________

3. Who believe the families of the keys to the functioning of wider society? __________

4. What is the average number of family members in the UK?

6.3 Dự đoán câu trả lời của hai câu hỏi sau: 

Write NO MORE THAN 3 WORDS AND/ OR A NUMBER

1. List 3 energy –saving method

__________  __________ __________  

2. Name 2 substances which contribute to climate change?

__________  __________ __________  

6.4 Hãy xác định xem những câu trả lời sau có phù hợp với câu hỏi hay không

1. How often does the ladies gym club meet?

2. When does the ladies gym club meet?

3. What time does the aerobics class start?

4. Name the three swimming instructors

5. Need two exercise classes running during the week

6. On what day is the next yoga class?

7. How long is the football training?

8. Why does the gym close early on Thursday?

Two times a week

at Reception

9.30 to 10.45

Tom, Barbara

Yoga, aerobics, circuits

Wedesday

Three hours

7 PM

Lưu ý: 

  • Đối với một số câu hỏi Short Answer, bạn sẽ phải viết 2-3 đáp án cùng một lúc. Những câu hỏi như thế này thuờng sẽ xuất hiện yêu cầu như “list 2 reasons” - liệt kê hai lý do, “name 3 places” - kể tên 3 nơi,... Đáp án thường sẽ xuất hiện gần nhau ở trong băng và sẽ có cùng chủ đề và ngữ pháp
  • Nếu phải viết nhiều hơn một đáp án, hãy để ý kỹ về mặt ngữ pháp vì nếu sai bạn sẽ bị trừ điểm.
  • Đáp án phải viết chính xác như những gì bạn nghe thấy ở trong băng


Step 3: Nghe và chọn đáp án đúng

III. ĐÁP ÁN

Answer

6.1

1. b

2. f 

3. h 

4. a

5. d

6. e

7. g

8. c

6.2

1. a,e

2. d, h, i 

3. c, f

4. b, g, j 

6.3

1. Câu trả lời có thể là động từ hoặc danh từ liên quan đến phương pháp ví dụ: use/using less lighting, recyl, .recycling

2. Câu trả lời là các chất mang tính tiêu cực, ảnh hưởng xấu, ví dụ: carbon dioxide, oil, gas, nuclear waste

6.4

1. too many words

2. correct 

3. misunderstood question

4. too few answer

5. two many answer

6. incorrect spelling

7. correct

8. misunderstood question word 

Trên đây là kiến thức cơ bản về dạng bài Short answer trong IELTS Listening. Các bạn lưu về học dần nhé!

Nguồn tham khảo: 
The Official Guide to IELTS for Academic & General Training - Pauline Cullen
Listening for IELTS - Fiona Ash & Jo Tomlinson
HACKER IELTS Listening