Hotline: 0903 411 666   |     Email: [email protected]

Unit 3: Key adjectives - Cụm tính từ hay xuất hiện trong bài thi IELTS

Xin chào các chiến binh của IELTS Fighter Bài học ngày hôm nay sẽ là tập hợp một số tính từ hay xuất hiện trong bài thi IELTS.

Bạn xem lại bài học cũ:

1. Adj+Preposition (Tính từ + Giới từ)

Words

Example

Meaning

Relative to /ˈrelətɪv/ /tə/

Language development is conceived as relative to one’s own past performance.

Tương tự 

Relevant to /ˈreləvənt//tə/

How can we make science relevant to environmental policy?

Liên quan tới,

Characteristic of  /kærəktəˈrɪstɪk/ /əv/

Poor communication between scientists and politicians is characteristic of the situation today

Đặc trưng

Appropriate to /əˈprəʊpriət//tə/

We need to plan technologies which are appropriate to the needs of small farmers.

Phù hợp với

Typical of /ˈtɪpɪkl//əv/

It was typical of the farmers in the study that they had a negative attitude to technology

Điển hình của

Representative to /ˌreprɪˈzentətɪv//tə/

The paper-thin models in magazines are not representative of most women.

Điển hình của nhóm người cụ thể, đại diện

 

2. Adjectives and their opposites (Tính từ và từ trái nghĩa)

Adjective

Opposite

 Example

Meaning

Abstract  /ˈæbstrækt/

Concrete /ˈkɒŋkriːt/

 Abstract/concrete problem

Abstract: Trừu tượng

Concrete: cụ thể/ dễ hiểu

Quantitative /ˈkwɒntɪtətɪv/

Qualitative /ˈkwɒlɪtətɪv/

Quantitative/qualitative research

Quantitative : Định lượng

Qualitative: Định tính

Significant /sɪɡˈnɪfɪkənt/

Insignificant /ˌɪnsɪɡˈnɪfɪkənt/

Significant/insignificant amount of fear

Significant: đáng kể

Insignificant: Không đáng kể

Rough /rʌf/= approximate /əˈprɒksɪmət/

Precise /prɪˈsaɪs/

Rough/precise estimate

Rough: ước chừng

Precise: chính xác

 

3. Adjective combinations (cụm tính từ)

Có một số cụm tính từ (adj+noun) thường xuyên xuất hiện như sau:

  • There was an apparent discrepancy between the two sets of results. (tồn tại)
  • We noted a potential problem with the experimental design which we had to deal with first. (Vấn đề tiềm ẩn)
  • The principal cause of the failure was a sudden temperature change. (Nguyên do đầu tiên)
  • The research used a rigorous methodology which had been tested on many occasions. (biện pháp nghiêm ngặt)

Ngoài ra các bạn xem thêm một số tài liệu về từ vựng IELTS:

  • Tổng hợp từ vựng IELTS Speaking từ A-Z: download
  • Topic Related Vocabulary by IELTS Fighter: download
  • Tổng hợp tài liệu IELTS từ A-Z do IELTS Fighter biên soạn: Download

 

Các bạn cùng luyện tập một số bài tập với Ielts-fighter để củng cố kiến thức đã học nhé!

 

 

Bài tập


BỔ TRỢ KIẾN THỨC

Top
LỊCH KHAI GIẢNG
ĐK THI THỬ IELTS MIỄN PHÍ