Có 570 từ vựng Academic tất cả và hơn 3.000 family words trong bảng dưới đây để các bạn luyện tập. Nghĩa và audio sẽ được chuyển từ Cambridge Dictionary.

Do một số trục trặc, link audio đã bị hỏng, các bạn tra phát âm và thêm nghĩa các từ khác nhau, cụm từ đi kèm theo link này nhé: Cambridge Dictionary

Để biết cách học từ vựng hiệu quả, các bạn click theo link bài viết: Phương pháp học từ vựng IELTS mà IELTS Fighter đã chia sẻ nha!

Ngoài ra còn có tổng hợp tài liệu từ vựng hay nữa, đừng bỏ qua: CLICK HERE

>>  Link tải bản PDF:    TẠI ĐÂY

 

Headwords Other words in the family. Definition*
abandon abandoned, abandoning, abandonment, abandons, e.g. abandon
abstract abstraction, abstractions, abstractly, abstracts, e.g. abstract
academy academia, academic, academically, academics, academies, e.g. academy
access accessed, accesses, accessibility, accessible, accessing, inaccessible access
accommodate accommodated, accommodates, accommodating, accommodation accommodate
accompany accompanied, accompanies, accompaniment, accompanying, unaccompanied accompany
accumulate accumulated, accumulating, accumulation, accumulates accumulate
accurate accuracy, accurately, inaccuracy, inaccuracies, inaccurate accurate
achieve achievable, achieved, achievement, achievements, achieves, achieving achieve
acknowledge acknowledged, acknowledges, acknowledging, acknowledgement, acknowledgements acknowledge
acquire acquired, acquires, acquiring, acquisition, acquisitions acquire
adapt adaptability, adaptable, adaptation, adaptations, adapted, adapting, adaptive, adapts adapt
adequate adequacy, adequately, inadequacies, inadequacy, inadequate, inadequately adequate
adjacent   adjacent
adjust adjusted, adjusting, adjustment, adjustments, adjusts, readjust, readjusted, readjusting, readjustment, readjustments, readjusts adjust
administrate administrates, administration, administrations, administrative, administratively, administrator, administrators administrate
adult adulthood, adults adult
advocate advocacy, advocated, advocates, advocating advocate
affect affected, affecting, affective, affectively, affects, unaffected affect
aggregate aggregated, aggregates, aggregating, aggregation aggregate
aid aided, aiding, aids, unaided aid
albeit   albeit
allocate allocated, allocates, allocating, allocation, allocations allocate
alter alterable, alteration, alterations, altered, altering, alternate, alternating, alters, unalterable, unaltered alter
alternative alternatively, alternatives alternative
ambiguous ambiguities, ambiguity, unambiguous, unambiguously ambiguous
amend amended, amending, amendment, amendments, amends amend
analogy analogies, analogous analogy
analyse analysed, analyser, analysers, analyses, analysing, analysis, analyst, analysts, analytic, analytical, analytically analyse
annual annually annual
anticipate anticipated, anticipates, anticipating, anticipation, unanticipated anticipate
apparent apparently apparent
append appendix, appended, appends, appending, appendices, appendixes append
appreciate appreciable, appreciably, appreciated, appreciates, appreciating, appreciation, unappreciated appreciate
approach approachable, approached, approaches, approaching, unapproachable approach
appropriate appropriacy, appropriately, appropriateness, inappropriacy, inappropriate, inappropriately appropriate
approximate approximated, approximately, approximates, approximating, approximation, approximations approximate
arbitrary arbitrariness, arbitrarily arbitrary
area areas area
aspect aspects aspect
assemble assembled, assembles, assemblies, assembling, assembly assemble
assess assessable, assessed, assesses, assessing, assessment, assessments, reassess, reassessed, reassessing, reassessment, unassessed assess
assign assigned, assigning, assignment, assignments, assigns, reassign, reassigned, reassigning, reassigns, unassigned assign
assist assistance, assistant, assistants, assisted, assisting, assists, unassisted assist
assume assumed, assumes, assuming, assumption, assumptions assume
assure assurance, assurances, assured, assuredly, assures, assuring assure
attach attached, attaches, attaching, attachment, attachments, unattached attach
attain attainable, attained, attaining, attainment, attainments, attains, unattainable attain
attitude attitudes attitude
attribute attributable, attributed, attributes, attributing, attribution attribute
author authored, authoring, authors, authorship author
authority authoritative, authorities authority
automate automatic, automated, automates, automating, automatically, automation automate
available availability, unavailable available
aware awareness, unaware aware
behalf   behalf
benefit beneficial, beneficiary, beneficiaries, benefited, benefiting, benefits benefit
bias biased, biases, biasing, unbiased bias
bond bonded, bonding, bonds bond
brief brevity, briefed, briefing, briefly, briefs brief
bulk bulky bulk
capable capabilities, capability, incapable capable
capacity capacities, incapacitate, incapacitated capacity
category categories, categorisation, categorise, categorised, categorises, categorising, categorizing category
cease ceased, ceaseless, ceases, ceasing cease
challenge challenged, challenger, challengers, challenges, challenging challenge
channel channelled, channelling, channels channel
chapter chapters chapter
chart charted, charting, charts, uncharted chart
chemical chemically, chemicals chemical
circumstance circumstances circumstance
cite citation, citations, cited, citing, cites cite
civil   civil
clarify clarification, clarified, clarifies, clarifying, clarity clarify
classic classical, classics classic
clause clauses clause
code coded, codes, coding code
coherent coherence, coherently, incoherent, incoherently coherent
coincide coincided, coincides, coinciding, coincidence, coincidences, coincident, coincidental coincide
collapse collapsed, collapses, collapsible, collapsing collapse
colleague colleagues colleague
commence commenced, commences, commencement, commencing, recommences, recommenced, recommencing commence
comment commentaries, commentary, commentator, commentators, commented, commenting, comments comment
commission commissioned, commissioner, commissioners, commissioning, commissions commission
commit commitment, commitments, commits, committed, committing commit
commodity commodities commodity
communicate communicable, communicated, communicates, communicating, communication, communications, communicative, communicatively, uncommunicative communicate
community communities community
compatible compatibility, incompatibility, incompatible compatible
compensate compensated, compensates, compensating, compensation, compensations, compensatory compensate
compile compilation, compilations, compiled, compiles, compiling compile
complement complementary, complemented, complementing, complements complement
complex complexities, complexity complex
component componentry, components component
compound compounded, compounding, compounds compound
comprehensive comprehensively comprehensive
comprise comprised, comprises, comprising comprise
compute computation, computational, computations, computable, computer, computed, computerised, computers, computing compute
conceive conceivable, conceivably, conceived, conceives, conceiving, inconceivable, inconceivably conceive
concentrate concentrated, concentrates, concentrating, concentration concentrate
concept conception, concepts, conceptual, conceptualisation, conceptualise, conceptualised, conceptualises, conceptualising, conceptually concept
conclude concluded, concludes, concluding, conclusion, conclusions, conclusive, conclusively, inconclusive, inconclusively conclude
concurrent concurrently concurrent
conduct conducted, conducting, conducts conduct
confer conference, conferences, conferred, conferring, confers confer
confine confined, confines, confining, unconfined confine
confirm confirmation, confirmed, confirming, confirms confirm
conflict conflicted, conflicting, conflicts conflict
conform conformable, conformability, conformance, conformation, conformed, conforming, conformist, conformists, conformity, conforms, nonconformist, nonconformists, nonconformity, non-conformist, non-conformists, non-conformity conform
consent consensus, consented, consenting, consents consent
consequent consequence, consequences, consequently consequent
considerable considerably considerable
consist consisted, consistency, consistent, consistently, consisting, consists, inconsistencies, inconsistency, inconsistent consist
constant constancy, constantly, constants, inconstancy, inconstantly constant
constitute constituencies, constituency, constituent, constituents, constituted, constitutes, constituting, constitution, constitutions, constitutional, constitutionally, constitutive, unconstitutional constitute
constrain constrained, constraining, constrains, constraint, constraints, unconstrained constrain
construct constructed, constructing, construction, constructions, constructive, constructs, reconstruct, reconstructed, reconstructing, reconstruction, reconstructs construct
consult consultancy, consultant, consultants, consultation, consultations, consultative, consulted, consults, consulting consult
consume consumed, consumer, consumers, consumes, consuming, consumption consume
contact contactable, contacted, contacting, contacts contact
contemporary contemporaries contemporary
context contexts, contextual, contextualise, contextualised, contextualising, uncontextualised context
contract contracted, contracting, contractor, contractors, contracts contract
contradict contradicted, contradicting, contradiction, contradictions, contradictory, contradicts contradict
contrary contrarily contrary
contrast contrasted, contrasting, contrastive, contrasts contrast
contribute contributed, contributes, contributing, contribution, contributions, contributor, contributors contribute
controversy controversies, controversial, controversially, uncontroversial controversy
convene convention, convenes, convened, convening, conventional, conventionally, conventions, unconventional convene
converse conversely converse
convert conversion, conversions, converted, convertible, converting, converts convert
convince convinced, convinces, convincing, convincingly, unconvinced convince
cooperate cooperated, cooperates, cooperating, cooperation, cooperative, cooperatively, co-operate, co-operated, co-operates, co-operation, co-operative, co-operatively cooperate
coordinate coordinated, coordinates, coordinating, coordination, coordinator, coordinators, co-ordinate, co-ordinated, co-ordinates, co-ordinating, co-ordination, co-ordinator, co-ordinators coordinate
core cores, coring, cored core
corporate corporates, corporation, corporations corporate
correspond corresponded, correspondence, corresponding, correspondingly, corresponds correspond
couple coupled, coupling, couples couple
create created, creates, creating, creation, creations, creative, creatively, creativity, creator, creators, recreate, recreated, recreates, recreating create
credit credited, crediting, creditor, creditors, credits credit
criteria criterion criteria
crucial crucially crucial
culture cultural, culturally, cultured, cultures, uncultured culture
currency currencies currency
cycle cycled, cycles, cyclic, cyclical, cycling cycle
data   data
debate debatable, debated, debates, debating debate
decade decades decade
decline declined, declines, declining decline
deduce deduced, deduces, deducing, deduction, deductions deduce
define definable, defined, defines, defining, definition, definitions, redefine, redefined, redefines, redefining, undefined define
definite definitely, definitive, indefinite, indefinitely definite
demonstrate demonstrable, demonstrably, demonstrated, demonstrates, demonstrating, demonstration, demonstrations, demonstrative, demonstratively, demonstrator, demonstrators demonstrate
denote denotation, denotations, denoted, denotes, denoting denote
deny deniable, denial, denials, denied, denies, denying, undeniable deny
depress depressed, depresses, depressing, depression depress
derive derivation, derivations, derivative, derivatives, derived, derives, deriving derive
design designed, designer, designers, designing, designs design
despite   despite
detect detectable, detected, detecting, detection, detective, detectives, detector, detectors, detects detect
deviate deviated, deviates, deviating, deviation, deviations deviate
device devices device
devote devoted, devotedly, devotes, devoting, devotion, devotions devote
differentiate differentiated, differentiates, differentiating, differentiation differentiate
dimension dimensional, dimensions, multidimensional dimension
diminish diminished, diminishes, diminishing, diminution, undiminished diminish
discrete discretely, discretion, discretionary, indiscrete, indiscretion discrete
discriminate discriminated, discriminates, discriminating, discrimination discriminate
displace displaced, displacement, displaces, displacing displace
display displayed, displaying, displays display
dispose disposable, disposal, disposed, disposes, disposing dispose
distinct distinction, distinctions, distinctive, distinctively, distinctly, indistinct, indistinctly distinct
distort distorted, distorting, distortion, distortions, distorts distort
distribute distributed, distributing, distribution, distributional, distributions, distributive, distributor, distributors, redistribute, redistributed, redistributes, redistributing, redistribution distribute
diverse diversely, diversification, diversified, diversifies, diversify, diversifying, diversity diverse
document documentation, documented, documenting, documents document
domain domains domain
domestic domestically, domesticate, domesticated, domesticating, domestics domestic
dominate dominance, dominant, dominated, dominates, dominating, domination dominate
draft drafted, drafting, drafts, redraft, redrafted, redrafting, redrafts draft
drama dramas, dramatic, dramatically, dramatise, dramatised, dramatising, dramatises, dramatisation, dramatisations, dramatist, dramatists, dramatization, dramatizations, dramatizing drama
duration   duration
dynamic dynamically, dynamics dynamic
economy economic, economical, economically, economics, economies, economist, economists, uneconomical economy
edit edited, editing, edition, editions, editor, editorial, editorials, editors, edits edit
element elements element
eliminate eliminated, eliminates, eliminating, elimination eliminate
emerge emerged, emergence, emergent, emerges, emerging emerge
emphasis emphasise, emphasised, emphasising, emphatic, emphatically emphasis
empirical empirically, empiricism empirical
enable enabled, enables, enabling enable
encounter encountered, encountering, encounters encounter
energy energetic, energetically, energies energy
enforce enforced, enforcement, enforces, enforcing enforce
enhance enhanced, enhancement, enhances, enhancing enhance
enormous enormity, enormously enormous
ensure ensured, ensures, ensuring ensure
entity entities entity
environment environmental, environmentalist, environmentalists, environmentally, environments environment
equate equated, equates, equating, equation, equations equate
equip equipment, equipped, equipping, equips equip
equivalent equivalence equivalent
erode eroded, erodes, eroding, erosion erode
error erroneous, erroneously, errors error
establish disestablish, disestablished, disestablishes, disestablishing, disestablishment, established, establishes, establishing, establishment, establishments establish
estate estates estate
estimate estimated, estimates, estimating, estimation, estimations, over-estimate, overestimate, overestimated, overestimates, overestimating, underestimate, underestimated, underestimates, underestimating estimate
ethic ethical, ethically, ethics, unethical ethic
ethnic ethnicity ethnic
evaluate evaluated, evaluates, evaluating, evaluation, evaluations, evaluative, re-evaluate, re-evaluated, re-evaluates, re-evaluating, re-evaluation evaluate
eventual eventuality, eventually eventual
evident evidenced, evidence, evidential, evidently evident
evolve evolution, evolved, evolving, evolves, evolutionary, evolutionist, evolutionists evolve
exceed exceeded, exceeding, exceeds exceed
exclude excluded, excludes, excluding, exclusion, exclusionary, exclusionist, exclusions, exclusive, exclusively exclude
exhibit exhibited, exhibiting, exhibition, exhibitions, exhibits exhibit
expand expanded, expanding, expands, expansion, expansionism, expansive expand
expert expertise, expertly, experts expert
explicit explicitly explicit
exploit exploitation, exploited, exploiting, exploits exploit
export exported, exporter, exporters, exporting, exports export
expose exposed, exposes, exposing, exposure, exposures expose
external externalisation, externalise, externalised, externalises, externalising, externality external
extract extracted, extracting, extraction, extracts extract
facilitate facilitated, facilitates, facilities, facilitating, facilitation, facilitator, facilitators, facility facilitate
factor factored, factoring, factors factor
feature featured, features, featuring feature
federal federation, federations federal
fee fees fee
file filed, files, filing file
final finalise, finalised, finalises, finalising, finality, finally, finals final
finance financed, finances, financial, financially, financier, financiers, financing finance
finite infinite, infinitely finite
flexible flexibility, inflexible, inflexibility flexible
fluctuate fluctuated, fluctuates, fluctuating, fluctuation, fluctuations fluctuate
focus focused, focuses, focusing, refocus, refocused, refocuses, refocusing focus
format formatted, formatting, formats format
formula formulae, formulas, formulate, formulated, formulating, formulation, formulations, reformulate, reformulated, reformulating, reformulation, reformulations formula
forthcoming   forthcoming
found founded, founder, founders, founding, unfounded found
foundation foundations foundation
framework frameworks framework
function functional, functionally, functioned, functioning, functions function
fund funded, funder, funders, funding, funds fund
fundamental fundamentally fundamental
furthermore   furthermore
gender genders gender
generate generated, generates, generating generate
generation generations generation
globe global, globally, globalisation, globalization globe
goal goals goal
grade graded, grades, grading grade
grant granted, granting, grants grant
guarantee guaranteed, guaranteeing, guarantees guarantee
guideline guidelines guideline
hence   hence
hierarchy hierarchical, hierarchies hierarchy
highlight highlighted, highlighting, highlights highlight
hypothesis hypotheses, hypothesise, hypothesised, hypothesises, hypothesising, hypothetical, hypothetically hypothesis
identical identically identical
identify identifiable, identification, identified, identifies, identifying, identities, identity, unidentifiable identify
ideology ideological, ideologically, ideologies ideology
ignorant ignorance, ignore, ignored, ignores, ignoring ignorant
illustrate illustrated, illustrates, illustrating, illustration, illustrations, illustrative illustrate
image imagery, images image
immigrate immigrant, immigrants, immigrated, immigrates, immigrating, immigration immigrate
impact impacted, impacting, impacts impact
implement implementation, implemented, implementing, implements implement
implicate implicated, implicates, implicating, implication, implications implicate
implicit implicitly implicit
imply implied, implies, implying imply
impose imposed, imposes, imposing, imposition impose
incentive incentives incentive
incidence incident, incidentally, incidents incidence
incline inclination, inclinations,inclined, inclines, inclining incline
income incomes income
incorporate incorporated, incorporates, incorporating, incorporation incorporate
index indexed, indexes, indexing index
indicate indicated, indicates, indicating, indication, indications, indicative, indicator, indicators indicate
individual individualised, individuality, individualism, individualist, individualists, individualistic, individually, individuals individual
induce induced, induces, inducing, induction induce
inevitable inevitability, inevitably inevitable
infer inference, inferences, inferred, inferring, infers infer
infrastructure infrastructures infrastructure
inherent inherently inherent
inhibit inhibited, inhibiting, inhibition, inhibitions, inhibits inhibit
initial initially initial
initiate initiated, initiates, initiating, initiation, initiations, initiative, initiatives, initiator, initiators initiate
injure injured, injures, injuries, injuring, injury, uninjured injure
innovate innovation, innovated, innovates, innovating, innovations, innovative, innovator, innovators innovate
input inputs input
insert inserted, inserting, insertion, inserts insert
insight insightful, insights insight
inspect inspected, inspecting, inspection, inspections, inspector, inspectors, inspects inspect
instance instances instance
institute instituted, institutes, instituting, institution, institutional, institutionalise, institutionalised, institutionalises, institutionalising, institutionally, institutions institute
instruct instruction, instructed, instructing, instructions, instructive, instructor, instructors, instructs instruct
integral   integral
integrate integrated, integrates, integrating, integration integrate
integrity   integrity
intelligent intelligence, intelligently, unintelligent intelligent
intense intensely, intenseness, intensification, intensified, intensifies, intensify, intensifying, intension, intensity, intensive, intensively intense
interact interacted, interacting, interaction, interactions, interactive, interactively, interacts interact
intermediate   intermediate
internal internalise, internalised, internalises, internalising, internally internal
interpret interpretation, interpretations, interpretative, interpreted, interpreting, interpretive, interprets, misinterpret, misinterpretation, misinterpretations, misinterpreted, misinterpreting, misinterprets, reinterpret, reinterpreted, reinterprets, reinterpreting, reinterpretation, reinterpretations interpret
interval intervals interval
intervene intervened, intervenes, intervening, intervention, interventions intervene
intrinsic intrinsically intrinsic
invest invested, investing, investment, investments, investor, investors, invests, reinvest, reinvested, reinvesting, reinvestment, reinvests invest
investigate investigated, investigates, investigating, investigation, investigations, investigative, investigator, investigators investigate
invoke invoked, invokes, invoking invoke
involve involved, involvement, involves, involving, uninvolved involve
isolate isolated, isolates, isolating, isolation, isolationism isolate
issue issued, issues, issuing issue
item itemisation, itemise, itemised, itemises, itemising, items item
job jobs job
journal journals journal
justify justifiable, justifiably, justification, justifications, justified, justifies, justifying, unjustified justify
label labelled, labelling, labels label
labour laboured, labouring, labours labour
layer layered, layering, layers layer
lecture lectured, lecturer, lecturers, lectures, lecturing lecture
legal illegal, illegality, illegally, legality, legally legal
legislate legislated, legislates, legislating, legislation, legislative, legislator, legislators, legislature legislate
levy levies levy
liberal liberalise, liberalism, liberalisation, liberalised, liberalises, liberalising, liberalization, liberate, liberated, liberates, liberation, liberations, liberating, liberator, liberators, liberally, liberals liberal
licence licences, license, licensed, licensing, licenses, unlicensed licence
likewise   likewise
link linkage, linkages, linked, linking, links link
locate located, locating, location, locations, relocate, relocated, relocates, relocating, relocation locate
logic illogical, illogically, logical, logically, logician, logicians logic
maintain maintained, maintaining, maintains, maintenance maintain
major majorities, majority major
manipulate manipulated, manipulates, manipulating, manipulation, manipulations, manipulative manipulate
manual manually, manuals manual
margin marginal, marginally, margins margin
mature immature, immaturity, maturation, maturational, matured, matures, maturing, maturity mature
maximise max, maximised, maximises, maximising, maximisation, maximum maximise
mechanism mechanisms mechanism
media   media
mediate mediated, mediates, mediating, mediation mediate
medical medically medical
medium   medium
mental mentality, mentally mental
method methodical, methodological, methodologies, methodology, methods method
migrate migrant, migrants, migrated, migrates, migrating, migration, migrations, migratory migrate
military   military
minimal minimalisation, minimalise, minimalises, minimalised, minimalising, minimalist, minimalists, minimalistic, minimally minimal
minimise minimised, minimises, minimising minimise
minimum   minimum
ministry ministered, ministering, ministerial, ministries ministry
minor minorities, minority, minors minor
mode modes mode
modify modification, modifications, modified, modifies, modifying, unmodified modify
monitor monitored, monitoring, monitors, unmonitored monitor
motive motivate, motivated, motivates, motivating, motivation, motivations, motives, unmotivated motive
mutual mutually mutual
negate negative, negated, negates, negating, negatively, negatives negate
network networked, networking, networks network
neutral neutralisation, neutralise, neutralised, neutralises, neutralising, neutrality neutral
nevertheless   nevertheless
nonetheless   nonetheless
norm norms norm
normal abnormal, abnormally, normalisation, normalise, normalised, normalises, normalising, normality, normally normal
notion notions notion
notwithstanding   notwithstanding
nuclear   nuclear
objective objectively, objectivity objective
obtain obtainable, obtained, obtaining, obtains, unobtainable obtain
obvious obviously obvious
occupy occupancy, occupant, occupants, occupation,occupational, occupations, occupied, occupier, occupiers, occupies, occupying occupy
occur occurred, occurrence, occurrences, occurring, occurs, reoccur, reoccurred, reoccurring, reoccurs occur
odd odds odd
offset offsets, offsetting offset
ongoing   ongoing
option optional, options option
orient orientate, orientated, orientates, orientation, orientating, oriented, orienting, orients, reorient, reorientation orient
outcome outcomes outcome
output outputs output
overall   overall
overlap overlapped, overlapping, overlaps overlap
overseas   overseas
panel panelled, panelling, panels panel
paradigm paradigms paradigm
paragraph paragraphing, paragraphs paragraph
parallel paralleled, parallels, unparalleled parallel
parameter parameters parameter
participate participant, participants, participated, participates, participating, participation, participatory participate
partner partners, partnership, partnerships partner
passive passively, passivity passive
perceive perceived, perceives, perceiving, perception, perceptions perceive
percent percentage, percentages percent
period periodic, periodical, periodically, periodicals, periods period
persist persisted, persistence, persistent, persistently, persisting, persists persist
perspective perspectives perspective
phase phased, phases, phasing phase
phenomenon phenomena, phenomenal phenomenon
philosophy philosopher, philosophers, philosophical, philosophically, philosophies, philosophise, philosophised, philosophises, philosophising philosophy
physical physically physical
plus pluses plus
policy policies policy
portion portions portion
pose posed, poses, posing pose
positive positively positive
potential potentially potential
practitioner practitioners practitioner
precede preceded, precedence, precedent, precedes, preceding, unprecedented precede
precise imprecise, precisely, precision precise
predict predictability, predictable, predictably, predicted, predicting, prediction, predictions, predicts, unpredictability, unpredictable predict
predominant predominance, predominantly, predominate, predominated, predominates, predominating predominant
preliminary preliminaries preliminary
presume presumably, presumed, presumes, presuming, presumption, presumptions, presumptuous presume
previous previously previous
primary primarily primary
prime primacy prime
principal principally principal
principle principled, principles, unprincipled principle
prior   prior
priority priorities, prioritisation, prioritise, prioritised, prioritises, prioritising priority
proceed procedural, procedure, procedures, proceeded, proceeding, proceedings, proceeds proceed
process processed, processes, processing process
professional professionally, professionals, professionalism professional
prohibit prohibited, prohibiting, prohibition, prohibitions, prohibitive, prohibits prohibit
project projected, projecting, projection, projections, projects project
promote promoted, promoter, promoters, promotes, promoting, promotion, promotions promote
proportion disproportion, disproportionate, disproportionately, proportional, proportionally, proportionate, proportionately, proportions proportion
prospect prospective, prospects prospect
protocol protocols protocol
psychology psychological, psychologically, psychologist, psychologists psychology
publication publications publication
publish published, publisher, publishers, publishes, publishing, unpublished publish
purchase purchased, purchaser, purchasers, purchases, purchasing purchase
pursue pursued, pursues, pursuing, pursuit, pursuits pursue
qualitative qualitatively qualitative
quote quotation, quotations, quoted, quotes, quoting quote
radical radically, radicals radical
random randomly, randomness random
range ranged, ranges, ranging range
ratio ratios ratio
rational irrational, rationalisation, rationalisations, rationalise, rationalised, rationalises, rationalising, rationalism, rationality, rationally rational
react reacted, reacts, reacting, reaction, reactionaries, reactionary, reactions, reactive, reactivate, reactivation, reactor, reactors react
recover recoverable, recovered, recovering, recovers, recovery recover
refine refined, refinement, refinements, refines, refining refine
regime regimes regime
region regional, regionally, regions region
register deregister, deregistered, deregistering, deregisters, deregistration, registered, registering, registers, registration register
regulate deregulated, deregulates, deregulating, deregulation, regulated, regulates, regulating, regulation,regulations, regulator, regulators, regulatory, unregulated regulate
reinforce reinforced, reinforcement, reinforcements, reinforces, reinforcing reinforce
reject rejected, rejecting, rejection, rejects, rejections reject
relax relaxation, relaxed, relaxes, relaxing relax
release released, releases, releasing release
relevant irrelevance, irrelevant, relevance relevant
reluctance reluctant, reluctantly reluctance
rely reliability, reliable, reliably, reliance, reliant, relied, relies, relying, unreliable rely
remove removable, removal, removals, removed, removes, removing remove
require required, requirement, requirements, requires, requiring require
research researched, researcher, researchers, researches, researching research
reside resided, residence, resident, residential, residents, resides, residing reside
resolve resolution, resolved, resolves, resolving, unresolved resolve
resource resourced, resourceful, resources, resourcing, unresourceful, under-resourced resource
respond responded, respondent, respondents, responding, responds, response, responses, responsive, responsiveness, unresponsive respond
restore restoration, restored, restores, restoring restore
restrain restrained, restraining, restrains, restraint, restraints, unrestrained restrain
restrict restricted, restricting, restriction, restrictions, restrictive, restrictively, restricts, unrestricted, unrestrictive restrict
retain retained, retaining, retainer, retainers, retains, retention, retentive retain
reveal revealed, revealing, reveals, revelation, revelations reveal
revenue revenues revenue
reverse reversal, reversed, reverses, reversible, reversing, reversals, irreversible reverse
revise revised, revises, revising, revision, revisions revise
revolution revolutionary, revolutionaries, revolutionise, revolutionised, revolutionises, revolutionising, revolutionist, revolutionists, revolutions revolution
rigid rigidities, rigidity, rigidly rigid
role roles role
route routed, routes, routing route
scenario scenarios scenario
schedule reschedule, rescheduled, reschedules, rescheduling, scheduled, schedules, scheduling, unscheduled schedule
scheme schematic, schematically, schemed, schemes, scheming scheme
scope   scope
section sectioned, sectioning, sections section
sector sectors sector
secure insecure, insecurities, insecurity, secured, securely, secures, securing, securities, security secure
seek seeking, seeks, sought seek
select selected, selecting, selection, selections, selective, selectively, selector, selectors, selects select
sequence sequenced, sequences, sequencing, sequential, sequentially sequence
series   series
sex sexes, sexism, sexual, sexuality, sexually sex
shift shifted, shifting, shifts shift
significant insignificant, insignificantly, significance, significantly, signified, signifies, signify, signifying significant
similar dissimilar, similarities, similarity, similarly similar
simulate simulated, simulates, simulating, simulation simulate
site sites site
so-called   so-called
sole solely sole
somewhat   somewhat
source sourced, sources, sourcing source
specific specifically, specification, specifications, specificity, specifics specific
specify specifiable, specified, specifies, specifying, unspecified specify
sphere spheres, spherical, spherically sphere
stable instability, stabilisation, stabilise, stabilised, stabilises, stabilising, stability, unstable stable
statistic statistician, statisticians, statistical, statistically, statistics statistic
status   status
straightforward   straightforward
strategy strategic, strategies, strategically, strategist, strategists strategy
stress stressed, stresses, stressful, stressing, unstressed stress
structure restructure, restructured, restructures, restructuring, structural, structurally, structured, structures, structuring, unstructured structure
style styled, styles, styling, stylish, stylise, stylised, stylises, stylising style
submit submission, submissions, submits, submitted, submitting submit
subordinate subordinates, subordination subordinate
subsequent subsequently subsequent
subsidy subsidiary, subsidies, subsidise, subsidised, subsidises, subsidising subsidy
substitute substituted, substitutes, substituting, substitution substitute
successor succession, successions, successive, successively, successors successor
sufficient sufficiency, insufficient, insufficiently, sufficiently sufficient
sum summation, summed, summing, sums sum
summary summaries, summarise, summarised, summarises, summarising, summarisation, summarisations summary
supplement supplementary, supplemented, supplementing, supplements supplement
survey surveyed, surveying, surveys survey
survive survival, survived, survives, surviving, survivor, survivors survive
suspend suspended, suspending, suspends, suspension suspend
sustain sustainable, sustainability, sustained, sustaining, sustains, sustenance, unsustainable sustain
symbol symbolic, symbolically, symbolise, symbolises, symbolised, symbolising, symbolism, symbols symbol
tape taped, tapes, taping tape
target targeted, targeting, targets target
task tasks task
team teamed, teaming, teams team
technical technically technical
technique techniques technique
technology technological, technologically technology
temporary temporarily temporary
tense tension, tensely, tenser, tensest, tensions tense
terminate terminal, terminals, terminated, terminates, terminating, termination, terminations terminate
text texts, textual text
theme themes, thematic, thematically theme
theory theoretical, theoretically, theories, theorist, theorists theory
thereby   thereby
thesis theses thesis
topic topical, topics topic
trace traceable, traced, traces, tracing trace
tradition non-traditional, traditional, traditionalist, traditionally, traditions tradition
transfer transferable, transference, transferred, transferring, transfers transfer
transform transformation, transformations, transformed, transforming, transforms transform
transit transited, transiting, transition, transitional, transitions, transitory, transits transit
transmit transmission, transmissions, transmitted, transmitting, transmits transmit
transport transportation, transported, transporter, transporters, transporting, transports transport
trend trends trend
trigger triggered, triggering, triggers trigger
ultimate ultimately ultimate
undergo undergoes, undergoing, undergone, underwent undergo
underlie underlay, underlies, underlying underlie
undertake undertaken, undertakes, undertaking, undertook undertake
uniform uniformity, uniformly uniform
unify unification, unified, unifies, unifying unify
unique uniquely, uniqueness unique
utilise utilisation, utilised, utilises, utilising, utiliser, utilisers, utility, utilities utilise
valid invalidate, invalidity, validate, validated, validating, validation, validity, validly valid
vary invariable, invariably, variability, variable, variables, variably, variance, variant, variants, variation, variations, varied, varies, varying vary
vehicle vehicles vehicle
version versions version
via   via
violate violated, violates, violating, violation, violations violate
virtual virtually virtual
visible visibility, visibly, invisible, invisibility visible
vision visions vision
visual visualise, visualised, visualised, visualising, visualisation, visually visual
volume volumes, vol volume
voluntary voluntarily, volunteer, volunteering, volunteered, volunteers voluntary
welfare   welfare
whereas   whereas
whereby   whereby
widespread   widespread

 

Ứng dụng học 570 academic vocabularies trên điện thoại:

Ngoài ra, các em có thể sử dụng ứng dụng iMemento Deluxe – chép file và học mỗi ngày (download – hướng dẫn sử dụng các em có thể tìm kiếm trên mạng nhé)

Chúc các bạn học tốt!