Map/ Plan/ Diagram Labelling là dạng bài điền vào chỗ trống đáp án phù hợp với các địa điểm hoặc chi tiết máy móc trên bản đồ/ sơ đồ mặt bằng/ sơ đồ máy móc…

Dạng Map/ Plan/ Diagram Labelling thường xuất hiện trong Part 2 của bài thi IELTS Listening.

Chi tiết dạng bài

Ở dạng bài Map/ Plan/ Diagram Labelling, đề bài sẽ yêu cầu thí sinh điền vào chỗ trống đáp án phù hợp với các địa điểm, chi tiết máy trên bản đồ/ sơ đồ mặt bằng/ sơ đồ máy móc… Đáp án đúng có thể được thể hiện dưới dạng chữ cái và/ hoặc số.

Map/ Plan Labelling

Dạng bài này sẽ đưa ra một bản đồ/ sơ đồ mặt bằng cùng các đáp án tương ứng với một địa điểm trên bản đồ và yêu cầu thí sinh xác định những địa điểm đó.

Map thường được dùng để hiển thị một không gian mở (như thị trấn, công viên…) và có thể đi kèm la bàn ở góc trên bên trái hoặc phải của bản đồ. Trong khi đó, Plan thường được sử dụng để hiển thị một không gian nhỏ (như một tòa nhà, ngôi nhà…) và không cần sử dụng đến la bàn.

Diagram Labelling

Dạng bài này sẽ đưa ra một sơ đồ máy móc với các đáp án tương ứng với các chi tiết trên sản phẩm và yêu cầu thí sinh xác định hoặc bổ sung thông tin về chúng.

Cùng xem video để học chi tiết hơn:

Listening strategy

Example

Label the plan below. 

bài tập IELTS Listening map plan diagram labelling 1

Write the correct letter, A-K, next to Questions 1-3.

1. Administration office ………………

2. Café ………………

3. Student common room ………………

Check-up

Label the diagram below.

bài tập IELTS Listening map plan diagram labelling 2

Write ONE WORD ONLY for each answer.

Video practice:

Skill practice Dictation

Skill Practice 1

Nghe và điền vào chỗ trống. 

1 The first thing I did when I ........................................................................ was join the Robotech robot-making club.

2 We .............................................................. after school every day and create our own robots.

3 The highlight of the year for us is the .......................................................... Robot Maze race.

4 Everyone who wants to take part has to make a small ............................................................ robot.

5 We work together in teams of .............................................................. .

6 Our robot is about ...................................................... high. It weighs ....................................................... .

7 We .............................................................. often, and we .............................................................. last year’s speed, so we just need to get a little faster.

8 If we win, we will get $...................................................... .

Skill Practice 2

Nghe và điền vào chỗ trống. 

1 We have an .............................................................. which includes .............................................................. .

2 The price for the tour is ...................................................... and ...................................................... will be ...................................................... .

3 The view of ....................................................................................................... is great.

4 The train will ........................................................... and our bus is at ...................................................... .

5 You might want to incorporate .................................................... from .................................................... in your report.

6 In ego depletion, an individual exercises .............................................................................................. .

7 Installing ...................................................... on your house can ...................................................................... ...................................................... by more than ...................................................... .

Listening practice

Question 1-5

Label the map below.

Write the correct letter, A-H, next to the questions. 

Tourist information center

 bài tập IELTS Listening map plan diagram labelling 3

1. Supermarket ……………..……

2. Climbing supplies store ……………..……

3. Museum ……………..……

4. Bike hire ……………..……

5. Café ……………..……

Question 6-10

Label the diagram below.

Write the correct letter, A-G, next to the questions.

 bài tập IELTS Listening map plan diagram labelling 5

1. Waste container ……………..……

2. Slurry ……………..……

3. Water inlet ……………..……

4. Gas ……………..……

5. Overflow tank ……………..……

Question 11-15

Identify the rooms in the office plan.

Write the correct letter, A-G, next to the questions.

bài tập IELTS Listening map plan diagram labelling 5

 

11. Local Tours ……………..……

12. Interstate Tours         ……………..……

13. International Tours    ……………..……

14. Asian Region             ……………..……

15. General Office           ……………..……

 

 

Glossary

English

Phonetics

Meaning

Note

Supply (n)

/səˈplaɪ/

Hàng cung cấp

 

Biogas (n)

/ˈbaɪəʊɡæs/

Khí sinh học

 

Slurry (n)

/ˈslʌri/

Chất sền sệt

 

Water inlet (n)

/ˈwɔːtə(r) ˈɪnlet/

Lối nước vào

 

Overflow tank (n)

/ˌəʊvəˈfləʊ tæŋk/

Thùng chứa nước tràn

 

Digest (v)

/daɪˈdʒest/

Tiêu, tiêu hóa

 

Expand (v)

/ɪkˈspænd/

Mở rộng, nở ra

 

Interstate (adj)

/ˈɪntəsteɪt/

Giữa các tiểu bang

 

International (adj)

/ˈɪntəsteɪt/

Quốc tế

 

Vicinity (n)

/ˈɪntəsteɪt/

Vùng lân cận

 

Destination (n)

/ˌdestɪˈneɪʃn/

Đích đến, nơi đến

 

Separate (adj)

/ˈseprət/

Riêng biệt

 

ĐÁP ÁN

Practice - Example.

1: D

2: E

3: K

Practice - Check-up.

1: Internet

2: restaurant

3: washing

4: lounge

5: manager

SKILL PRACTICE

Skill Practice 1.

1: entered high school
The first thing I did when I entered high school was join the Robotech robot-making club.

2: get together
We get together after school every day and create our own robots.

3: annual
The highlight of the year for us is the annual Robot Maze race.

4: computer-controlled
Everyone who wants to take part has to make a small computer-controlled robot.

5: three or four
We work together in teams of three or four.

6: 30 centimeters; two kilograms
Our robot is about 30 centimeters high. It weighs two kilograms.

7: have been practicing; have already equaled
We have been practicing often, and we have already equaled last year’s speed, so we just need to get a little faster.

8: 500
If we win, we will get $500.

Skill Practice 2.

1: outdoor picnic area; barbecue facilities
We have an outdoor picnic area which includes barbecue facilities.

2: $40; adding lunch; $20 extra
The price for the tour is $40 and adding lunch will be $20 extra.

3: Tower Bridge from the river
The view of Tower Bridge from the river is great.

4: arrive at 3.30 pm; 4.00 pm
The train will arrive at 3.30 pm and our bus is at 4.00 pm.

5: survey results; educational studies
You might want to incorporate survey results from educational studies in your report.

6: self-control to suppress desires
In ego depletion, an individual exercises self-control to suppress desires.

7: solar panels; decrease your electricity bills; half
Installing solar panels on your house can decrease your electricity bills by more than half.

PRACTICE

Exercise 1.

1: G
2: D
3: A
4: E
5: C

Exercise 2.

1: C
2: G
3: A
4: E
5: F

Exercise 3.

1: D
2: F
3: B
4: C
5: A

Cùng chuỗi học, bạn xem thêm ở đây:

Bài 1: Multiple choice (Single Answer)

Bài 2: Multiple choice (Multiple Answer)

Bài 3: Note/form completion

Bài 4: Table Completion

Bài 5: Sentence/summary/flowchart/diagram completion

Bài 6: IELTS Listening - Matching Information

Bài 7: Map/ Plan/ Diagram Labelling

Chúc bạn luyện tập tốt.

Hẹn bạn ở bài học tiếp theo nhé.