Multiple Choice - chọn đáp án đúng là một dạng bài vô cùng quen thuộc trong bài thi IELTS Reading. Trong dạng bài này, thí sinh sẽ được yêu cầu lựa chọn 1 hoặc nhiều các đáp án đúng đối với mỗi câu hỏi mà đề bài đưa ra.

Điểm đặc biệt của dạng bài này đó là bạn nhất thiết cần hiểu rõ toàn bộ nội dung văn bản nói gì mà chỉ cần tập trung vào phần câu hỏi đề cập đến. Vì thế, trong dạng bài này, kĩ năng scanning & skimming được đánh giá cực kì cao.

Xem video nhé:

Format IELTS Reading Multiple Choice

Đây là format một đề thi Multiple Choice:

Chiến lược làm bài IELTS Reading Multiple Choice

Các bước làm bài Multiple Choice

Bước 1: Gạch chân từ khóa trong câu hỏi và lựa chọn

Từ khóa (keywords) có 2 dạng: từ khóa có thể thay đổi (changeable keywords) và từ khoá bất biến (unchangeable keywords).

· Các từ khóa có thể biến đổi là những từ khóa có khả năng bị paraphrase, các (cụm) danh từ, động từ, tính từ …

· Các từ khóa bất biến là những từ khóa không bị biến đổi như các tên riêng, tên khoa học, con số, dữ liệu, ngày tháng …

Ví dụ: gạch chân các keywords trong các câu:

Question: Research completed in 1982 found that in the United States soil erosion …

A. reduced the productivity of farmland by 20 percent.

B. was almost as severe as in India and China.

C. was causing significant damage to 20 percent of farmland.

D. could be reduced by converting cultivated land to meadow or forest.

Bước 2: Tìm từ khóa trong bài đọc từ câu hỏi

“The United States, where the most careful measurements have been done, discovered in 1982 that about one-fifth of its farmland was losing topsoil at a rate likely to diminish the soil’s productivity. The country subsequently embarked upon a program to convert 11 per cent of its cropped land to meadow or forest. Topsoil in India and China is vanishing much faster than in America.”

Bước 3: Tìm từ khóa trong bài đọc từ lựa chọn

“The United States, where the most careful measurements have been done, discovered in 1982 that about one-fifth of its farmland was losing topsoil at a rate likely to diminish the soil’s productivity. The country subsequently embarked upon a program to convert 11 per cent of its cropped land to meadow or forest. Topsoil in India and China is vanishing much faster than in America.”

Bước 4: Chọn đáp án đúng

Dễ dàng loại đáp án không chứa thông tin và B và D.

Nhìn vào đáp án A và C, đều có 20% = one-fifth.

“diminish” = “reduce” trong đáp án A và “productivity” là từ khóa cho lựa chọn A. Nhưng đọc câu trả lời A một cách cẩn thận - nó thể hiện rằng năng suất sẽ giảm 20%. Đây là một tỷ lệ phần trăm về việc giảm năng suất, nhưng KHÔNG GIỚI THIỆU 20% đất nông nghiệp đã mất với tốc độ có thể làm giảm năng suất . Tỷ lệ này đề cập đến các biện pháp xử lý. Vì vậy, chúng ta nên xem xét một câu trả lời khác có chứa 20%, đó là C.

Ở đây, C bày tỏ rằng sự xói mòn đất (là một cách khác để thể hiện tình trạng mất đất mặt đất) đang gây thiệt hại đáng kể cho 20% đất nông nghiệp.

Do đó, câu trả lời đúng là C.

Check- up 1

Architecture in Britain

From the Middle Ages to the 20th century, what are the influences and movements that have shaped the changing face of British architecture?

Architecture is about evolution, not revolution. It used to be thought that once the Romans pulled out of Britain in the fifth century, their elegant villas, carefully-planned towns and engineering marvels like Hadrian's Wall simply fell into decay as British culture was plunged into the Dark Ages. It took the Norman Conquest of 1 066 to bring back the light, and the Gothic cathedral-builders of the Middle Ages played an important part in the revival of British culture. However, the truth is not as simple as that. Romano-British culture—and that included architecture along with language, religion, political organisation and the arts—survived long after the Roman withdrawal. And although the Anglo-Saxons had a sophisticated building style of their own, little survives to bear witness to their achievements as the vast majority of Anglo- Saxon buildings were made of wood.

Even so, the period between the Norman landing at Pevensey in 1066 and the day in 1485 when Richard III lost his horse and his head at Bosworth, ushering in the Tudors and the Early Modern period, marks a rare flowering of British buildings. And it is all the more remarkable because the underlying ethos of medieval architecture was "fitness for purpose". The great cathedrals and parish churches that lifted up their towers to heaven were not only acts of devotion in stone; they were also fiercely functional buildings. Castles served their particular purpose and their battlements and turrets were for use rather than ornament. The rambling manor houses of the later Middle Ages, however, were primarily homes, their owners achieving respect and maintaining status by their hospitality and good lordship rather than the grandeur of their buildings. In a sense, the buildings of the 16th century were also governed by fitness for purpose—only now, the purpose was very different. In domestic architecture, in particular, buildings were used to display status and wealth.

Choose the correct letter, A, B, C or D.

27. After Romans left Britain, ………………………

A. their achievements were neglected.

B. their cultural legacy endured.

C. there was an abrupt culture change.

D. their buildings were well protected.

28. Medieval architecture aspired all above to be ………………………

A. immense.

B. useful.

C. decorative.

D. durable.

Các mẹo làm bài Multiple Choice

Mẹo 1: Xác định loại câu hỏi mà bài thi đang hỏi bạn.

Có 2 loại câu hỏi trong bài trắc nghiệm này là:

• Câu hỏi về ý kiến: Hỏi ý kiến của người viết

• Câu hỏi về dữ liệu: Yêu cầu bạn trả lời thông tin dữ liệu đó có hay không

Dưới đây là ví dụ để bạn hiểu rõ tầm quan trọng của loại câu hỏi:

“Different people read for different reasons. For example, the attraction of reading detective fiction can be in the intellectual challenge of finding out who did it, in an autobiography we can eavesdrop on the conversations of the great and good or we can laugh at folly in the celebrity magazine. For many children it is a magic gateway to some other world. Sadly, that is one of the greatest mistakes they can make.”

Question: According to the author, the attraction of reading for young people is:

a. They find out about other countries

b. Different from other generations

c. Escaping into another world

d. Foolish

Nếu thiếu cụm từ được bôi đậm ở trên, đáp án sẽ là C. Tuy nhiên, nếu đọc câu bôi đậm thì đáp án cho câu hỏi này sẽ là D – foolish vì câu hỏi đang muốn hỏi về ý kiến cá nhân của tác giả bài viết.

Mẹo 2: Đọc kĩ và không dừng đọc quá sớm. Bạn sẽ thấy một câu trả lời có thể là đúng nhưng thực tế lại là sai bởi vì câu phía sau lại dùng một số từ như “but” hay “however”.

Phân tích ví dụ:

“Evenings are important for winding down before sleep; however, dietician Geraldine Georgeou warns that an after-five carbohydrate-fast is more cultural myth than chronobiological demand. This will deprive your body of vital energy needs.”

Question: In the evening, we should ____

A. stay away from carbohydrates

B. stop exercising

C. eat as much as possible

D. eat a light meal

Phân tích:

Đọc câu đầu tiên ta thấy rằng buổi tối là thời gian quan trọng cho việc thư giãn trước khi đi ngủ. Khi đọc xong câu này thí sinh có thể dễ dàng chọn đáp án B. Tuy nhiên, ta phải đọc hết cả đoạn vì thông tin chính xác nằm ở phía sau. however, dietician Geraldine Georgeou warns that an after-five carbohydrate-fast is more cultural myth than chronobiological demand. à đáp án D

Mẹo 3: Nghi ngờ những đáp án mà có nhiều từ vựng lặp lại trong bài đọc

Xét ví dụ sau:

“ These conclusions are the result of extensive research carried out over the past 20 years around various countries into the effect of banning tobacco advertising. In Scotland it was found that the incidence of smoking fell by 30% in the 18-24 age group after legislation prohibiting the advertising of tobacco products in all print media was introduced. A separate piece of research in the United States of America found that when tobacco advertising was banned in 34 states, this reduced the level of smoking by 50%.”

Q: What were the findings of the research in Scotland?

A. Anti-smoking legislation was more effective in the USA

B. Advertising of tobacco products had less effect on old than on young people

C. The legislation was unpopular with the print media

D. Almost a third of young people stopped smoking after the legislation

Nghi ngờ những đáp án mà có nhiều từ vựng lặp lại trong bài đọc

Các từ vựng lặp lại như USA, tobacco advertising, legislation, print media nằm ở các đáp án sai A, B, C,  tuy nhiên đáp án đúng là D, các từ vựng trong đáp án D đều là paraphrase hoặc synonym của các từ trong đoạn text. Ví dụ: 30% = almost a third; 18-24 age group =  young people

Check- up 2

Bovid

A bovid is any member of almost 140 species of ungulates belonging to the family Bovidae. The bovids are the largest family of hoofed mammals and are native to Africa, Europe, Asia, and North America. Members include antelope, bison, buffalo, cattle, sheep and goats. Bovids have mutually beneficial symbiotic relationships with bacteria and other microorganisms that allow the digestion of cellulose, the most abundant form of living terrestrial biomass, but one that is indigestible for many animals, including humans.

Bovids are not so common in endemic insular faunas and are mainly recorded in Southeast Asia, Japan and some Mediterranean islands. Ely the late Miocene, the bovids rapidly diversified, leading to the creation of 70 new genera. This late Miocene radiation was partly because most bovids became adapted to more open, grassland habitats. Some species of bovid are solitary, but others live in large groups with complex social structures.

Question 1. Bovids mostly inhabit _______

A. Africa.

B. Eurasia.

C. Southeast Asia.

D. South America.

Question 2. What are the most favorable locations for the existence of bovids?

A. tropical forests

B. wetlands

C. mountains

D. open grassy areas

Luyện tập có đáp án

PASSAGE 1

The contribution of language to business

[…] When it comes to negotiation, the interpreters and translators are needed. Interpreters and translators aid communication by converting messages or text from one language into another language. Although some people do both, interpreting and translating are different professions: interpreters work with spoken communication, and translators work with written communication. The selection of interpreters and translators is critical. Both the loyalty and accuracy of the interpreters and translators must be put at the top of agenda. Thus, loyalty to the speaker and the original appears to be a hallmark of professionals more so than of amateurs.

Who can judge the performance of the interpreters? A person with language proficiency is needed in the negotiating team to check on the interpreters, guaranteeing the quality and accuracy of the interpretation. Listeners are presumably listening only to the output and as such not aware of the structure of the source speech. Only an experienced expert will understand the constraints of any given situation and be in a position to judge. Only she (or he) can assess just how the speed, density and complexity of the speech will affect interpretation in any particular language combination. And even this task is not easy: interpreters are trained to listen and speak at the same time, not to listen to two different audio streams. Therefore, the check-on is best accomplished by those trained to teach or with enough experience to have mastered this skill.

Businesses may ask help from local consultants who are responsible for hiring local workers or train company managers to deal with local consumers. That was the case with CommScope, a multibillion dollar telecom equipment manufacturer with customers, employees, and partners in 18 countries across the world. In the wake of these transactions, the company began offering Jacqueline K. Crofton, a local resident, language training to key employees and executives. The goal of the training was not to make employees fluent in the new language, as much as to give them a degree of functional proficiency. “In order to advance well in new markets and with new customers, we had to be able to at least understand and communicate at a basic level, even with the use of interpreters,” says David Hartsoe, manager of CommScope’s Global Learning Center. In the long run, effective communication will definitely help their employees stay positive and productive.

Questions 24 - 26

Choose the correct letter; A, B, C or D.

Write your answers in boxes 24-26 on your answer sheet.

24. One of the most important qualities of the interpreter is

A. common sense.

B. industry knowledge and contacts.

C. appropriate reaction.

D. trustworthiness.

25. A qualified interpreter is essential to the business for

A. ensuring cultural appropriateness.

B. accuracy of information.

C. success in trading.

D. financial reasons.

26. In the writer’s opinion, hiring an indigenous person to improve the dialect language proficiency of the company staff is

A. unethical.

B. unlikely.

C. sensible.

D. expensive.

Đáp án:

Check-up 1: 

  1. Đáp án: B

Thông tin cho câu hỏi này nằm ở đoạn văn thứ nhất (không tính đoạn mở đầu in nghiêng) của bài đọc. Tác giả đã giải thích xã hội từng lầm tưởng rằng khi người Roman rời khỏi Anh thì những giá trị nghệ thuật và văn hoá của họ cũng sẽ biến mất. Trên thực tế, nền văn hoá Roman – Anh vẫn luôn tồn tại và sống sót suốt thời gian đó (Romano-British culture—and that included architecture along with language, religion, political organisation and the arts—survived long after the Roman withdrawal). Như vậy chúng ta có thể hiểu rằng những giá trị kế thừa về nghệ thuật – văn hoá này đã phải trải qua những khó khăn để phát triển trong thời gian đó.

  1. Đáp án: B

Thông tin cho câu hỏi này nằm ở câu văn giữa đoạn văn thứ 2 của bài. Chúng ta biết được rằng kiến trúc thời trung cổ có tính hữu dụng cao qua câu văn “The great cathedrals and parish churches that lifted up their towers to heaven were not only acts of devotion in stone; they were also fiercely functional buildings”.

Check-up 2:

Question 1. Đáp án: C

Thông tin cho câu hỏi này nằm ở câu đầu tiên của đoạn văn thứ 2 “Bovids are not so common in endemic insular faunas and are mainly recorded in Southeast Asia, ...”

Question 2. Đáp án: D

Thông tin cho câu hỏi này nằm ở câu chót cuối đoạn văn thứ 2 “This late Miocene radiation was partly because most bovids became adapted to more open, grassland habitats”.

PASSAGE 1

  1. Đáp án: D

Thông tin cho câu hỏi nằm ở hai câu cuối đoạn văn thứ 5 của bài “Both the loyalty and accuracy of the interpreters and translators must be put at the top of agenda. Thus, loyalty to the speaker and the original appears to be a hallmark of professionals more so than of amateurs”.

  1. Đáp án: B

Thông tin cho câu hỏi nằm ở câu văn thứ 2 của đoạn văn 6 “A person with language proficiency is needed in the negotiating team to check on the interpreters, guaranteeing the quality and accuracy of the interpretation”.

  1. Đáp án: C

Thông tin cho câu hỏi nằm ở câu cuối cùng của cả bài đọc. Tác giả khẳng định rằng việc thuê người địa phương để huấn luyện ngôn ngữ cho các nhân viên doanh nghiệp sẽ giúp họ lạc quan và làm việc năng suất hơn “In the long run, effective communication will definitely help their employees stay positive and productive”.

Trên đây là bài học về dạng bài IELTS Reading Multiple Choice, phân tích đề thật thực hiện bởi IELTS Fighter, các bạn tham khảo nhé. Nếu chia sẻ,vui lòng ghi nguồn ielts-fighter.com nha.

Xem thêm dạng bài để luyện chi tiết:

Chiến thuật làm bài MATCHING SENTENCE ENDINGS

Chiến thuật làm bài MATCHING HEADINGS