Các bạn đã luyện bao nhiêu đề thi IELTS Writing Task 2 dạng bài Opinion Esay chưa? Hôm nay hãy cùng Ms.Quỳnh chữa một đề thi khá là khó, đã được ra vào đầu năm nay đó là đề thi dưới đây.

Hôm trước chúng ta đã chữa đề dạng bài Discussion Esay nếu bạn muốn tham khảo lại bài mẫu này, hãy click theo Chữa đề IELTS Writing Task 2 - Dạng bài Discussion Essay - Topic Children 

Hãy cùng khám phá nào. Video bài học đây nhé:

Phân tích từng bước viết bài IELTS Writing Task 2

Đề bài:

Some people claim that museums and art galleries are not needed today because everyone can see historical objects or art works by computer. To what extent do you agree or disagree?

Phân tích đề:

- Dạng: Opinion essay

- Bố cục: 4 đoạn (1 đoạn intro, 2 đoạn body, 1 đoạn conclusion)

Một số ý kiến cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể nửa đồng ý và không đồng ý, tuy nhiên điều này sẽ khiến cho bài viết của các bạn không đồng nhất về mặt nội dung và bị rối ý. Chúng ta nên chọn ý kiến mà mình có thể nghĩ ra nhiều ý tưởng để viết hơn.

 bởi những lý do sau:”   Với bài này, cô sẽ chọn ý kiến “Agree” bởi những lý do sau:

- Có thể chứng kiến tận mắt  giải trí, tạo động lực, cảm hứng

- Thể hiện sự tôn trọng đối với văn hoá  học hỏi về lịch sử, văn hoá, tính chân thực.

1. Introduction

Từ vựng nên dùng: remnants (n): tàn tích (thường hay được để ở dạng số nhiều) - Thay thế cho historical objects

- Đặt vấn đề (paraphrase lại đề bài): Some people claim that museums and art galleries are not needed today because everyone can see historical objects or art works by computer.

Chúng ta viết: In this day and age, many people argue that works of art or historical remnants (tàn tích) can be observed online; therefore, the necessity of traditional museums and art galleries is denied.

- Nêu ý kiến: I disaagree with this opinion because museums or galleries are very important.(cách nói thông dụng, không mang tính học thuật)

Để viết hay hơn, chúng ta nên đưa important về dạng danh từ  importance  be of great importance = be very important

Chúng ta viết: This can be a sound argument but to me personally, I disagree with this opinion since museums or galleries are still of great importance in the modern world andjustifications are as follows.

2. Body Paragraph 1:

Hãy làm một bài sau:

There is a wide ___ of reasons:

A. load

B. array

Chú ý: a wide array of something

Ở phần này, chúng ta sẽ triển khai ý với những cách viết khác:

Đầu tiên: There is a wide array of reasons (= there is a great number of reasons) that account for (to be the explanation or cause of something) the magnitude (=importance) of museums but the most prime one is that humans are given the opportunity to contemplate great art works.

- In contrast to hectic schedule at work or at school, it is likely that the exclusively designed space and air (?) in museums or galleries may act as a hub for entertainment (trung tâm giải trí) and it will help people feel relaxed.

Additionally, having real experience of seeing history-related objects or famous artworks will generate inspiration or new sources of ideas for those who are not only in the field of art or history but also for people in other professions.

3. Body Paragraph 2

- Xét từ show respect (quá common) -> spell từ “sense” -> cụm develop a sense of respect towards somebody/something

 Chúng ta viết: The second reason is that museums and galleries help us develop a sense of respect (thể hiện sự tôn trọng) towards history and art of our own country or other countries in the world.

- Xét từ aesthetic field: lĩnh vực nghệ thuật

 Chúng ta có câu: Admiring (thay thế cho contemplating) real historical objects or artworks can help people learn more about their own country’s history and aesthetic field (lĩnh vực nghệ thuật), ), thus making them cherish (trân trọng, trân quý) part of their national identity. (bản sắc dân tộc)

- Xét câu: Furthermore, the beauty (=sophistification) of art or the intensity of war will be shown, which enable people to experience the ____ (tính chân thực) that cannot be seen
on the Internet

-> Nên viết thế này: Furthermore, the sophistication of art or the intensity of war will be shown, which enable people to experience the authenticity (tính chân thực) that cannot be seen on the Internet. 

- The clearest example is when one can observe the real “Mona Lisa” at the museum, it may be a valuable cultural experience that hardly anything can compare.

-> Nên viết thế này: The most conspicuous (=clear) case-in-point (=example) is when one can observe the real “Mona Lisa” at the museum, it may be a valuable cultural experience that hardly anything can compare.

4. Conclusion

In summary, although some people may claim that museums or art galleries are not necessary in the modern world, I am still in favor of the opinion that they still play a critical significance in our life.

Các bạn hãy xem video thật kỹ để hiểu được phần giải thích và cách viết hay cùng Ms.Quỳnh nhé!

Bài mẫu tổng hợp hoàn chỉnh

In this day and age, many people argue that works of art or historical remnants can be observed online; therefore, the necessity of traditional museums and art galleries is denied. This can be a sound argument but to me personally, I disagree with this opinion since museums or galleries are still of great importance in the modern world and justifications are as follows.

There is a wide array of reasons that account for the magnitude of museums but the most prime one is that humans are given the opportunity to contemplate great art works. In contrast to hectic schedule at work or at school, it is likely that the exclusively designed space and ambience in museums or galleries may act as a hub for entertainment and it will help people feel relaxed. Additionally, having real experience of seeing history-related objects or famous artworks will generate inspiration or new sources of ideas for those who are not only in the field of art or history but also for people in other professions.

The second reason is that museums and galleries help us develop a sense of respect towards history and art of our own country or other countries in the world. Admiring real historical objects or artworks can help people learn more about their own country’s history and aesthetic field , thus making them cherish part of their national identity. Furthermore, the sophistication of art or the intensity of war will be shown, which enable people to experience the authenticity  that cannot be seen on the Internet. The most conspicuous case-in-point is when one can observe the real “Mona Lisa” at the museum, it may be a valuable cultural experience that hardly anything can compare.

In summary, although some people may claim that museums or art galleries are not necessary in the modern world, I am still in favor of the opinion that they still play a critical significance in our life.

Hy vọng bài mẫu sẽ giúp các bạn thêm nguồn học tham khảo hiệu quả. Ngoài bài mẫu này, các bạn có thể tham khảo bài học trước về cách viết bài hiệu quả:

Unit 25: Lỗi sai tuyệt đối hóa trong IELTS Writing Task 2

Những điều cần chú ý kỹ khi ôn luyện để đạt Writing 7.0+